SFVF tar upp kampen mot ”fulgas”

På senare år har det blivit allt vanligare att fylla bilars AC-system med så kallad ”fulgas”, dvs gas som inte är avsedd för AC och som kan innebära en allvarlig säkerhetsrisk. Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) tar nu upp kampen mot användandet och för hårdare tag från berörda myndigheter.

Som vi på SUN tidigare skrivit om (bl a här och här), är det en stor risk att fylla bilens AC-system med felaktig gas. I värsta fall lättantändliga gaser som exempelvis gasol och propan. I ett pressmeddelande säger sig SFVF nu vilja se tuffare tag från myndigheterna.

– Sveriges Fordonsverkstäders Förening har sedan länge verkat mot att företag och privatpersoner fyller fordons AC-system med brandfarlig propan som importeras och säljs av en del företag på den svenska marknaden. Att fylla ett fordon med propan istället för köldmedium är farligt då bilen inte är gjord för den här typen av brandfarlig vara vilket framgår klart och tydligt av fordonets typgodkännande inom EU, säger Bo Ericsson, VD SFVF.

Seriösa verkstäder drabbas

Bilverkstäder får ständigt ökade krav på sig och efterlevnaden bland seriösa verkstäder kontrolleras allt oftare. Samtidigt som det sker ses från den seriösa branschen en ökad konkurrens från verkstäder och andra aktörer som inte följer rådande lagstiftning.

Varför ska seriösa verkstäder certifiera sig och dra på sig högre kostnader för utbildning av personal än oseriösa aktörer? Varför ska seriösa verkstäder behöva göra investeringar som också leder till högre timpriser mot bilägaren?

– SFVF har kontaktat Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket, MSB, Konsumentverket och gjort polisanmälan men alla ”slår ifrån sig” och kan inget göra. Samtidigt undrar vi från den seriösa branschen varför våra medlemmar ska konkurreras ut på grund av flathet hos myndigheter? Nej, nu är det dags att kommunernas miljöinspektörer och kommunerna gör sitt jobb och tar ansvar i denna fråga, säger Bo Ericsson med eftertryck.

Strider mot lagen

I Naturvårdsverkets vägledning om Fluorerade växthusgaser står det att en bils AC aldrig får fyllas på med något annat än det den är typgodkänd för, och att alla åtgärder samt påfyllnad av AC ska utföras av certifierad personal.

– SFVF anser att import och försäljning av propan, samt hantering och påfyllnad av propan, där syftet är att fylla på ett fordons AC-system strider mot Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Vi kan konstatera att det egentligen bara finns två svenska kommuner som visat intresse för att sätta stopp för detta, Sjöbo och Oxelösund. Landets övriga kommuner förhåller sig helt passiva. Nu kräver SFVF att kommuner i hela Sveriges agerar och skickar ut miljöinspektörerna och följer de goda exempel som finns från Sjöbo och Oxelösunds kommun, säger Bo Ericsson.

 

Fakta om bestämmelserna kring fluorerade växthusgaser:

 • Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.
 • En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas enligt 26 kap 26 § miljöbalken.
 • Enligt 7 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser står det att det är förbjudet att leverera köldmedium till andra mottagare än den som:
  • 1. enligt denna förordning får fylla på f-gaser i kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning,
  • 2. tillverkar kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller f-gaser, och
  • 3. bedriver verksamhet för rening eller destruktion av f-gaser.
 • Av 17 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser framgår det att de krav på certifiering som anges i genomförandeförordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning ska också uppfyllas av personal som utför läckagekontroll, återvinning, installation eller underhåll av eller service på mobil utrustning som innehåller f-gaser. Certifieringen ska uppfylla kraven i artiklarna 3 och 4 i genomförandeförordningen.
 • I 19 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser framgår följande:
 • För installation, service och underhåll av mobil luftkonditioneringsutrustning i fordon är det trots 18 § tillräckligt att:
  • 1. certifieringen avser de minimikrav på färdigheter och kunskaper enligt kategori I och II i bilaga I till genomförandeförordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning som är relevanta för arbetet, eller
  • 2. arbetet leds av någon som är certifierad och det finns tillgång till nödvändiga verktyg och rutiner, om utrustningen innehåller mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter köldmedier.
 • I förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 22 § står det att ett certifikat enligt denna förordning ska vara utfärdat av ett certifieringsorgan som är ackrediterat för de uppgifter som certifikatet gäller och har sin certifieringsverksamhet anmäld hos Naturvårdsverket.

Kontakta oss