Nya lagkrav för AC-service i fordon

Från den 1 januari 2017 gäller nya lagkrav kring hantering av fluorerade växthusgaser i AC-system i fordon. Vissa övergångsregler gäller fram till 2017-06-30.  Företaget INCERT Person- och företagscertifiering har tagit fram följande uppgifter om vad som gäller:

Personcertifikat kategori V
Sedan tidigare så kräver svensk lag att för att få göra ingrepp i mobila system som innehåller mindre än 3 kg fluorerade köldmedier, t ex en AC i en personbil med köldmediet HFC-134a, att minst en person har ett aktivt personcertifikat lägst kategori V på servicestället. Övriga personer kan arbeta under överseende av den certifierade personen om nödvändig kännedom och utrustning finns.

Behörighetsområdet för kategori V har definierats om från att tidigare gälla mobila system med mindre än 3 kg köldmediefyllning till att från 2017-07-01 innebära luftkonditioneringsutrustning i fordon med ”minimikrav på färdigheter och kunskaper enligt kategori I och II”. Om köldmediefyllningen motsvarar mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter (motsvarar ca 3,5 kg HFC-134a) får arbetet göras utan certifikat men under överinseende av certifierad person. För andra typer av mobila system krävs numera kategori II och om köldmediefyllningen är på 3 kg eller mer så krävs högsta kategorin I.

Företagscertifikat kategori V
I den nya förordningen krävs att företaget har ett företagscertifikat för arbeten inom kategori V. Detta har tidigare gällt bara kategori I och II. Företagscertifikat måste ha sökts och beviljats senast 2017-06-30. Därefter får ingen AC-service utföras innan företaget erhållit företagscertifikat.

Företagscertifikat söks hos INCERT på avsedd blankett och för att erhålla certifikat krävs att det finns certifierad personal, rätt utrustning och rutiner för hantering av fluorerade köldmedier. Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare då det är ett avtal mellan INCERT och företaget. Formellt krävs det ett företagscertifikat per organisationsnummer men ett företag kan välja att ha flera företagscertifikat, t ex ett per region eller filial, för att ha bättre kontroll och att inte riskera att certifikatet dras in för hela företaget om en filial missköter sig.

Företagscertifikatet kostar idag 5 200 kr plus moms för en femårsperiod. Efter fem år måste ett nytt certifikat sökas. Certifierade personer i kategori V och certifikatsadministratörer med en e-postadress i vårt system kommer att få ett meddelande med mer information när anvisningar och ansökningsblanketter finns tillgängliga för nedladdning.

Utbildningsintyg mobil luftkonditionering i fordon
Sedan tidigare regleras tömning av fluorerade växthusgaser från fordon genom en EU-förordning EG 307/2008. Denna fortsätter att gälla vilket innebär att för själva tömningsmomentet måste personen endera vara certifierad lägst kategori V eller ha ett eget utbildningsintyg. För alla övriga moment krävs att en certifierad person finns på servicestället.

I verksamheter där endast tömning sker, t ex vid bildemontering, behöver ingen certifierad finnas på plats, däremot måste personen som utför tömningen ha eget utbildningsintyg.

Källa: Incert

Kontakta oss